วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 พ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๑๗๒๐ เรื่อง การจัดพิธีรวมพลังอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) (ประกาศมาแล้ว 2430 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2554 ด่วนมาก ที่ ชบ ๐๐๓๗๕/ว ๑๗๑๘ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุ ฯลฯ (ประกาศมาแล้ว 2431 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/ว๑๗๑๙ เรื่อง การประชาสัมพัรธ์ "ข้าราชการท้องถิ่นมีศักดิ์ศรี ไม่ซื้อซี ไม่ขายตำแหน่ง" (ประกาศมาแล้ว 2431 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/ว๑๘๕๘ เรื่อง การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตสูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 2431 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/ว๑๗๑๗ เรื่อง แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิยัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 2431 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๓๘๗ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์บันฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย (ประกาศมาแล้ว 2431 วัน) ประเภท1
25 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/๓๘๒ เรื่อง การประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2432 วัน) ประเภท1
25 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๘๙๙๑ เรื่อง การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม (ประกาศมาแล้ว 2432 วัน) ประเภท1
25 พ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๓๕๔ เรื่อง โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี (ประกาศมาแล้ว 2432 วัน) ประเภท1
25 พ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๑๐๔ เรื่อง การประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2432 วัน) ประเภท1