วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
31 พ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๙๓ เรื่อง โอนเงินเพิ่มจากบำเน็จบำนาญปกติเพือจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือน พฤษภาคม ๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2423 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/ว๙๖ เรื่อง ผลการคัดเลือกสถานธนานุบาลดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2423 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๙๔๐๙ เรื่อง ขอความร่วมมือในการมอบนโยบายในส่วนงานในสังกัดมีเจตคติอย่างสร้างสรรค์ต่อผู่พิการ (ประกาศมาแล้ว 2423 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๒/๙๖๐๗ เรื่อง ร้องเรียนการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2423 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/ว๑๘๘๐ เรื่อง การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๕ "ร้อยะของเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่การพัมนา" (ประกาศมาแล้ว 2423 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/ว๙๔ เรื่อง การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ (ประกาศมาแล้ว 2423 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/๔๐๓ เรื่อง ผลการสอบคัดเลืกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2423 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2554 ชบ ๕๑๐๐๘/๒๗๕๓ เรื่อง ขอเชิญ่ร่วมการพิจารณาคัดเลืกพื้นที่เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาประชากรวัยแรงงาน (ประกาศมาแล้ว 2423 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗๕/ว ๙๒ เรื่อง แจ้งโอนเงินแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒ งวด ๓ ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2424 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๕/ว๙๐ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2424 วัน) ประเภท1