วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๓๘๗ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 2327 วัน) ประเภท1
6 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๙๗ เรื่อง อนุมัติยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระกรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ (ประกาศมาแล้ว 2327 วัน) ประเภท1
6 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๔๕ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาฌครงการสนับสนุนของอปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2327 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๒๘๗ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2330 วัน) ประเภท1
2 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๑๑๒ เรื่อง ประชุมซักซ้อมการบริหารงานช่างอปท. (ประกาศมาแล้ว 2331 วัน) ประเภท1
2 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๓๓๒ เรื่อง การดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2331 วัน) ประเภท1
2 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๑๕ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2331 วัน) ประเภท1
2 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๑๖ เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ชั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) สำหรับผู้บริหาร อปท. (ประกาศมาแล้ว 2331 วัน) ประเภท1
2 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๑๔ เรื่อง ส่งรายละเอียดโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ อปท.ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตรายจากชุมชนพ.ศ.๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2331 วัน) ประเภท1
1 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๒๗ เรื่อง โครงการคัดเลือกสถานธนานุบาลดีเด่นของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2332 วัน) ประเภท1