วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
14 มิ.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๑๐๔๙๔ เรื่อง การรับผลไม้ปลายทางนอกเเหล่งผลิตในโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2412 วัน) ประเภท1
14 มิ.ย. 2554 ๐๐๓๗.๓/๔๕๐ เรื่อง ผลการดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2412 วัน) ประเภท1
14 มิ.ย. 2554 ชบ๐๐๑๗.๑/๔๔๗ เรื่อง รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท. (ประกาศมาแล้ว 2412 วัน) ประเภท1
14 มิ.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/ง๑๑๔ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม "สร้างเสริมศักยภาพบุคคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสารสนเทศการสื่อสารและวิดิทัศน์" (ประกาศมาแล้ว 2412 วัน) ประเภท1
14 มิ.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/ว๑๑๓ เรื่อง ข้อสั่งการและมอบหมายภารกิจตามข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2412 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๒/ว๑๑๐ เรื่อง หาอรือคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งบริหารสูงขึ้น (ประกาศมาแล้ว 2413 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗๒/ว๑๐๘ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2417 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๔๓๗ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" (ประกาศมาแล้ว 2418 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๕๙ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" (ประกาศมาแล้ว 2418 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ ว ๑๐๗ เรื่อง โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙ สุรา ภาษีสรรพสามิตประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ฯ (ประกาศมาแล้ว 2418 วัน) ประเภท1