วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๑๑๗ เรื่อง รายงานข้อมูลทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์และรายงานกรอบอัตรากำลัง (ประกาศมาแล้ว 2405 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๐๕๑ เรื่อง โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2405 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๐๒๘ เรื่อง การแสดงข้อความหริอเอกสารเพื่อยินยันอบรม (ประกาศมาแล้ว 2405 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/ ว ๑๑๖ เรื่อง แจ้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการสำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างของพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 2405 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๘๒๑ เรื่อง ผลการประเมินเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 2405 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๐๔๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้รางวัลผู้นำชุมชน เยาวชน นักการเมืองท้องถิ่นดีเด่นประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2405 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๗๔ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ (ประกาศมาแล้ว 2405 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๒๒๑๓ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง (ประกาศมาแล้ว 2405 วัน) ประเภท1
17 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๖๕ เรื่อง ทุนการศึกษาระดับวิทยาลัยเทคนิคและประกาศนิยบัตรวิชาชีพ ณ ประเทศญี่ปุ่น ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2408 วัน) ประเภท1
17 มิ.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๕/๑๐๗๙๐ เรื่อง รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2408 วัน) ประเภท1