วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๘๑ เรื่อง เลื่อนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงคุณภาพของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2402 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๑๘ เรื่อง โครงการอบรมเสริมทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2402 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๗๙ เรื่อง ขอเลื่อนการฝึกอบรมโครงการโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ประกาศมาแล้ว 2402 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑-๒๕๕๔ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและผู้แทนคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนดี (ประกาศมาแล้ว 2402 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๔๘๒ เรื่อง การเตรียมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประกาศมาแล้ว 2402 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๐๕๙ เรื่อง การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2403 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๗๓ เรื่อง ขอส่งรายงานประจำปี ๒๕๕๓ ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2403 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๑๒๑๖ เรื่อง การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2403 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๗๘ เรื่อง ขอแก้ไขประเด็นการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2403 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๑๐๕๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2403 วัน) ประเภท1