วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๔/ว๕๐๒ เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ ของอปท.ทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ ฯ (ประกาศมาแล้ว 2398 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๕๐๑ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการผลงานทางวิชาการเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (ประกาศมาแล้ว 2398 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๔๗๐ เรื่อง โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล (ประกาศมาแล้ว 2398 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๕๐๒ เรื่อง กำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ฯ (ประกาศมาแล้ว 2398 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/๕๐๘ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการผู้รับทุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 2398 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๔๕๙ เรื่อง บทบาทหน้าที่ อบต.และอบจ. เจ้าหน้าที่ อบต.และอบจ. ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ (ประกาศมาแล้ว 2399 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๔๕๘ เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประกาศมาแล้ว 2399 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๓๗๙ เรื่อง ส่งเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติให้แก่ อปท. เดือนมิถุนายน ๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2399 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๙๗ เรื่อง การจัดทำนิตยสารรายเดือนชื่อ OTOP เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมเกี่ยวกับงาน OTOP (ประกาศมาแล้ว 2399 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/๔๙๕ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2399 วัน) ประเภท1