วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๘๓๙ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ค. ๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2393 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๘๒๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ฯ (ประกาศมาแล้ว 2393 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๘๒๒ เรื่อง ขอความร่วมมือส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามชิงทุนการศึกษา รายการ "เด็กหัวกะทิ" (ประกาศมาแล้ว 2393 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๘๓๗ เรื่อง แจ้งเตือนการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ (ประกาศมาแล้ว 2393 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๒๙ เรื่อง สำนักงาน ป.ป.ช.ได้จัดโครงการประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ฯ ปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2393 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๘๒๑ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปการดำเนินโครงการเพื่อขจัดโรคสารไอโอดีนในระดับท้องถิ่นปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ (ประกาศมาแล้ว 2393 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/๕๒๗ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 2393 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๒๒ เรื่อง ขอให้พิจารณาแจ้งยกเลิกการให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการให้กับประชาชนของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2394 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๑๖๙๑ เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ปี ๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2394 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๔๖๙ เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนยากจนของสถานศึกษาสังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 2395 วัน) ประเภท1