วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๒๒ เรื่อง ขอให้พิจารณาแจ้งยกเลิกการให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการให้กับประชาชนของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2394 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๑๖๙๑ เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ปี ๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2394 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๔๖๙ เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนยากจนของสถานศึกษาสังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 2395 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๔/ว๕๐๒ เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ ของอปท.ทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ ฯ (ประกาศมาแล้ว 2395 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๕๐๑ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการผลงานทางวิชาการเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (ประกาศมาแล้ว 2395 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๔๗๐ เรื่อง โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล (ประกาศมาแล้ว 2395 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๕๐๒ เรื่อง กำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ฯ (ประกาศมาแล้ว 2395 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/๕๐๘ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการผู้รับทุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 2395 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๔๕๙ เรื่อง บทบาทหน้าที่ อบต.และอบจ. เจ้าหน้าที่ อบต.และอบจ. ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ (ประกาศมาแล้ว 2396 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๔๕๘ เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประกาศมาแล้ว 2396 วัน) ประเภท1