วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๒๔๖ เรื่อง กำหนดพิจารณาจัดสรรอัตราตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2385 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๒๔๘ เรื่อง การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 2385 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๗๔ เรื่อง กำหนดจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2385 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๖๙ เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมการออกกำลังกาย (ประกาศมาแล้ว 2385 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/๕๗๑ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (๑๕ กลุ่ม (ประกาศมาแล้ว 2385 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๕๗๒ เรื่อง การสมทบทุนร่วมบริจาคเงินเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเททองหล่อพญานาคเก้าเศียร (ประกาศมาแล้ว 2385 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๖๐๗ เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2388 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๗ เรื่อง แยกช่วงอายุผู้ขอรับเบี้ยยังชีพ (ประกาศมาแล้ว 2388 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/๕๖๖ เรื่อง โครงการศึกษาทบทวนใช้กำลังคนเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างและวางแผนปรับเปลี่ยนการใช้กำลังคนของส่วนราชการ (ประกาศมาแล้ว 2388 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/๕๖๔ เรื่อง การพฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ประกาศมาแล้ว 2388 วัน) ประเภท1