วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
12 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๔๘๗ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๔) (ประกาศมาแล้ว 2384 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๐๙ เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ ๑๒ (ประกาศมาแล้ว 2384 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๒๔๘๘ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม (ประกาศมาแล้ว 2384 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๓๓ เรื่อง นำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือนพฤษภาคม (ประกาศมาแล้ว 2384 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๓๔ เรื่อง นำส่งเงินรายได้ให้กับองค์กาสรบริหารส่วนตำบลประจำเดือน มิถุยายน (ประกาศมาแล้ว 2384 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๗๖ เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลพัฒนาศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2384 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๖๑๐ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ประกาศมาแล้ว 2384 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๔๙๐ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาอปท.กรณีเร่งด่วนปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2384 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๕๗๓ เรื่อง การประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2385 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๔๔๔ เรื่อง ขอความร่วมมือในการป้องกันไข้เลือดออก (ประกาศมาแล้ว 2385 วัน) ประเภท1