วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 ม.ค. 2561 ชบ 0023.5/1370ิ ลว 17 ม.ค.61 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ ๒ (เฉพาะเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ประเภท1
17 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/1495 ลว 17 ม.ค.61 การตรวจติดตาม และตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
17 ม.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรีให้มารายงานตัวพร้อมกัน ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ประเภท1
17 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/1354 ลว ขอเชิญประชุม ประเภท1
17 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/1353 ลว 17 ม.ค.61 ขอเชิญประชุม ประเภท1
17 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/1355 ลว 17 ม.ค.61 การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็ยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภท1
17 ม.ค. 2561 ชบ 0023.5/34 ลว 16 ม.ค.61 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนส่งเสริมแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง ประเภท1
17 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/1357 ลว 17 ม.ค.61 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ ประเภท1
16 ม.ค. 2561 ชบ 0023.5/32 ลว 15 ม.ค.61 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
16 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/1014 ลว 12 ม.ค.61 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1