วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 มิ.ย. 2561 ชบ 0023.3/15368 ลว 21 มิ.ย.61 การสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็ดพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฬาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งวดที่ ๒ ประเภท1
21 มิ.ย. 2561 ชบ 0023.3/15364 ลว 21 มิ.ย.61 การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๑) ประเภท1
21 มิ.ย. 2561 ชบ 0023.3/15363 ลว 21 มิ.ย.61 การดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ประเภท1
21 มิ.ย. 2561 ชบ 0023.3/15362 ลว 21 มิ.ย.61 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพืจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประเภท1
21 มิ.ย. 2561 ชบ 0023.3/15216 ลว 20 มิ.ย.61 การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภท1
21 มิ.ย. 2561 ชบ 0023.3/455 ลว 20 มิ.ย.61 แบบสำรวจข้อมูลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
21 มิ.ย. 2561 ชบ 0023.4/ว3054 ลว 20 มิ.ย.61 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
20 มิ.ย. 2561 ชบ 0023.3/456 ลว 20 มิ.ย.61 การบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2561 ชบ 0023.5/ว114 ลว 20 มิ.ย.61 แจ้งเวียนหนังสือราชการ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2561 ชบ 0023.3/15212 ลว 20 มิ.ย.61 โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1