วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/51 ลว 19 ม.ค.61 การประกาศโฆษณาคำจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญษการแพทย์แผนไหย (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
19 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/1874 ลว 19 ม.ค.61 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
19 ม.ค. 2561 ชบ 0023.5/45 ลว 19 ม.ค.61 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
19 ม.ค. 2561 ชบ 0023.2/338 ลว 18 ม.ค.61 แจ้งผลการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานชดใช้มุนของนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
19 ม.ค. 2561 ชบ 0023.5/1871 ลว 19 ม.ค.61 แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบาลของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
19 ม.ค. 2561 ชบ 0023.5/ว352 ลว 19 ม.ค.61 ปรับลดอรัตราดอกเบี้ยเงินกู้และปรับหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจกรรสถานธนานุบาล (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
19 ม.ค. 2561 ชบ 0023.5/ว351 ลว 19 ม.ค.61 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
19 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/1862 ลว 19 ม.ค.61 ประกาศผลสอบคัดเลือกแข่งขันคนเก่ง ในโรงเรียนท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
19 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/41 ลว 19 ม.ค.61 การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
19 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/42 ลว 19 ม.ค.61 รายงานผลการจัดกิจกรรมของอวสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1