ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
   
 
    เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมจัดให้มีการคัดเลือก “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี ๒๕๖๐ โดยผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ - เป็นแม่ที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ยังมีชีวิตอยู่ - เป็นผู้อยู่ในศีลธรรม มีวัฒนธรรมอันดีงาม ประกอบสัมมาอาชีพ - ดูแลอบรมลูกด้วยความรัก ความเมตตา ความเอาใจใส่ - ลูกทุกคนเป็นคนดี มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม - มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผู้สนใจสามารถ ส่งเรื่องของแม่ที่สมควรยกย่อเป็นแม่ดีเป็นศรีของชาติ โดยต้องเป็นเรื่องจริง พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง ความยาวไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษเอ ๔ พร้อมผลงานจำนวน ๓ ชุด กำหนดส่งเรื่อง ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ส่งไปที่ สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ เลขที่ ๗๖ ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ ซอย ๔ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2560